หลากหลายวิธีกับการพัฒนาด้านวิชาชีพ

 

หลากหลายวิธีกับการพัฒนาด้านวิชาชีพ

 

 

การพัฒนาด้านวิชาชีพ เป็นการเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ แล้วยังเป็นการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

       การพัฒนาทางด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ  นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้ว ยังเป็นการพัฒนาตนเอง

ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งพนักงานและองค์กร ถ้าต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างที่มุ่งหวังไว้

ควรมีแบบแผนการพัฒนาด้านอาชีพที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการพัฒนา รวมถึงวิธีการในการในการพัฒนาการฝึกทักษะ

ในอาชีพเพื่อเข้าสู่อาชีพอย่างมีศักยภาพสูงสุด  

 

การพัฒนาด้านวิชาชีพ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

 

       1. กระบวนการ

       2. การพัฒนา

       3. ความเจริญก้าวหน้า  

 

ทั้งนี้การพัฒนาด้านอาชีพจะมีวิธีการดำเนินการ 2 วิธี คือ

 

       1.  การพัฒนาอาชีพโดยตัวบุคคล   คือ บุคคลประเมินความถนัดความสนใจของตนเอง แสวงหาโอกาส และตั้งเป้าหมายในอาชีพ แล้วพยามยามหาโอกาสในการเข้าร่วมการพัฒนาในวิชาชีพ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของรัฐ    หรืออาจจะหาคอร์สอบรมต่าง ๆ จากบริษัทฝึกอบรมเอกชนที่มีอยู่มากมาย ตามที่ตัวบุคคลสนใจ

 

       2.  การพัฒนาอาชีพโดยองค์กร   เป็นการพัฒนาอาชีพที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการด้วยวิธีการ "ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร"

เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน   สิ่งที่องค์กรมักจะทำเพื่อพัฒนาด้านอาชีพของพนักงาน

ในองค์กร มีดังน

 

       - การให้ข้อมูลจริงของงาน (Realistic Job Preview) 

       - การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path

       - การมอบหมายงานท้าทาย (Challenging Assignmen

       - การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

       - การให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback

       - การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ (Career Consulting)

       - การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาด้านอาชีพ (Career Development Workshop)

 

       จากทั้งสองหัวข้อข้างต้น  มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  กล่าวคือ การพัฒนาอาชีพโดยตัวบุคคล จะไม่ได้คำนึงถึงความก้าวหน้า

ในวิชาชีพเป็นหลัก  หากแต่ยังอยู่ภายใต้ความพอใจของบุคคลนั้น ๆ ด้วยจึงจะเกิดการพัฒนาขึ้น แต่การพัฒนาโดยองค์กร  องค์กรจะเป็น

ผู้กำหนดการพัฒนาเพื่อให้บุคคลากรในองค์กรมีการพัฒนาด้านอาชีพตามเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

 

 

 

 

Credit : m2fjob.com 

Post By : www.Lionjob.com

 288
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์