สิ่งสำคัญในการเลือกอาชีพ

 

สิ่งสำคัญในการเลือกอาชีพ

 

 

       ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ

 

       ประการที่ 1 : ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ข้อมูลด้านอาชีพเป็นข้อมูลที่มีขอบข่ายกว้างขวางมาก ซึ่งขอบข่ายของข้อมูลด้านอาชีพพอสรุปได้ดังนี้

 

       1. แนวโน้มของตลาดแรงงาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผู้ทำงานในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน และการพยากรณ์ที่จะมีความ ต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต

 

       2. ลักษณะงาน งานที่จะต้องทำเป็นประจำมีลักษณะอย่างไร ผู้ทำงานจะต้องทำอะไรบ้าง เป็นงานที่ทำให้เกิด ความเพลิดเพลินหรือก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย งาน ใหญ่หรืองานเล็ก มีความรับผิดชอบที่สำคัญหรือไม่ ต้อง เกี่ยวข้องกับตัวเลข สิ่งของ หรือคน ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากหรือไม่ ต้องนั่งทำงาน ยืนทำงาน ต้องเดิน ทางหรือไม่

 

        3. สภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของงาน เช่น ร้อน เย็น ชื้น แห้ง เปียก ฝุ่นละออง สกปรก เสียงดัง

ในอาคาร กลางแจ้ง ในโรงงาน มีสารพิษ มีสาร กัมมันตภาพรังสี มีความขัดแย้ง เป็นต้น

 

        4. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ อายุ ได้มีการกำหนดช่วงอายุในการทำงานและเกษียณไว้อย่างไร เพศ อาชีพนั้น ๆ โดยทั่วไปเป็นอาชีพสำหรับเพศหญิงหรือเพศชาย หรือให้ โอกาสแก่ทั้งหญิงทั้งชาย หรือให้โอกาสแก่เพศใดเพศหนึ่งมากกว่า

 

       5. การเข้าประกอบอาชีพ การเข้าประกอบอาชีพต้องมีวิธีการอย่างไร โดยการสมัครงานกับนายจ้างด้วยตนเองต้องมีการสอบสัมภาษณ์หรือต้องสอบข้อเขียน ด้วย ถ้าเป็นการ ประกอบอาชีพอิสระต้องใช้ทุนทรัพย์เพื่อดำเนินกิจการมากน้อยเพียงใด

 

       6. รายได้ ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ จะมีรายได้เป็นวัน สัปดาห์ เดือน ปี โดยเฉลี่ยแล้วเป็นเงินเท่าใด 

 

        7. ความก้าวหน้า อาชีพนั้น ๆ จะมีความก้าวหน้าเพียงใด จะต้องมีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีความสามารถหรือประสบการณ์อย่างไรจึงจะได้เลื่อนขั้นมากน้อยเพียงใด การประกอบอาชีพเดิมนำไปสู่อาชีพใหม่หรือไม่

 

       8. การกระจายของผู้ประกอบอาชีพ มีผู้ประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใดและกระจายอยู่ทั่วประเทศหรือมีอยู่เพียงบาง จังหวัด ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ผู้ประกอบอาชีพที่ใดก็ได้หรือจะต้อง อยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ 

 

       9. ข้อดีและข้อเสีย อาชีพแต่ละอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการของผู้ประกอบอาชีพของแต่ละคน งานบางอย่างอาจมีการทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ หรือ วันหยุด และการเดินทางไปปฏิบัติในท้องที่อื่น ๆ งานบางอาชีพมีความมั่นคงกว่างานอาชีพอื่น ฯลฯ

 

       ประการที่ 2 : ปัจจัยภายใน ได้แก่

 

       ปัจจัยส่วนบุคคล 

 • ความสนใจ - บุคลิกภาพ - สติปัญญา 
 • ความถนัด - ทักษะ - ความสัมฤทธิผล 
 •  ประสบการณ์ - แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิผล - ความรับผิดชอบ 
 • ความอุตสาหะ - ความตรงต่อเวลา - ความอบอุ่น 
 • ระดับการกล้าเสี่ยง - ความเป็นคนเปิดเผย - ความไม่ยืดหยุ่น 
 • ความแกร่งของจิตใจ - ความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าแห่งตน - ความสามารถในการตัดสินใจ 
 • วุฒิภาวะทางอาชีพ - เพศ - เชื้อชาติ 
 • อายุ - ความแข็งแรงของร่างกาย - สุขภาพ 

       ปัจจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของค่านิยม

 •  ค่านิยมทั่ว ๆ ไป - ค่านิยมทางการงาน - จุดมุ่งหมายชีวิต 
 •  จุดมุ่งหมายทางอาชีพ - จริยธรรมในการทำงาน - ทัศนคติต่ออาชีพต่าง ๆ 
 • การรับรู้เกียรติของอาชีพ - ความมั่นคง - ความต้องการอำนาจ 
 • ความเข้าใจอาชีพที่เกี่ยวกับข้อมูล - การใช้เวลาว่าง - ความต้องการสนับสนุน 
 • ความต้องการเปลี่ยนแปลง - ความต้องการกฎเกณฑ์ - ความปลอดภัย

 

 

 

 

Credit : กรมจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานทำ

Post By : www.Lionjob.com

 304
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์