มาปรับตนเองให้เป็นนัก HR เชิงรุก (Proactive HR)

 

มาปรับตนเองให้เป็นนัก HR เชิงรุก (Proactive HR)

 

 

       Proactive HR เป็นคำที่ผู้บริหารองค์กรหลายๆ แห่งเริ่มอยากเห็นภาพของหน่วยงานบุคคลเป็นหน่วยงานทำงานเชิงรุก ไม่ใช่เป็นการทำงานแบบReactive HR ซึ่งเป็นเพียงหน่วยงานที่รอรับคำสั่งหรือทำงานประจำปกติไปวันๆ เท่านั้นเนื่องจากกระแสการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรเริ่มเปลี่ยนไป ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของ“คน”มากขึ้นกว่ายุคสมัยก่อนมาก  และด้วยเหตุนี้หากหน่วยงานบุคคลไม่ปรับกระบวนทัศน์ของตนเองให้ทันกับความต้องการของผู้บริหารระดับสูง ย่อมจะทำให้ภาพพจน์หรือแบรนด์ของหน่วยงานบุคคลในองค์กรนั้นเป็นเพียงแค่หน่วยงานที่ใช้เงิน (Cost Function) เท่านั้น 

 

       คำถามถัดไปจากหน่วยงานบุคคลก็คือ “จะทำอย่างไรในการปรับตนเองให้ทำ งานเชิงรุก” ซึ่งเป็นคำถามท๊อปฮิตที่นัก HR เกิดความสงสัยกันมากซึ่งคำว่าการทำงานเชิงรุก หมายถึงการทำงานที่ไม่ต้องรอคำสั่ง รู้จักคิด และวางแผนให้รอบคอบ สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่านัก HR อย่ายึดติดกับกรอบหรือแนวทางปฏิบัติที่เคยทำมาก่อน การทำงานเชิงรุกจึงเป็นการทำงานที่ไม่ต้องรอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขปัญหานั้น แต่ผู้ที่ทำงานเชิงรุกต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ คิดแก้ไขปัญหาก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดการ ทำงานเชิงรุกจึงต้องอาศัยความพร้อมของทีมงาน อาศัยเวลา และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเป็นเครื่องนำทาง เป้าหมายที่กำหนดขึ้นต้องชัดเจนและต้องสามารถตอบโจทย์หรือเป้าหมายหลักของ องค์กรได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากนัก HR มีใจที่จะปรับตนเองให้เป็น Proactive HR ต้องกำหนดเป้าหมายก่อนว่าต้อง การอะไรกันแน่ พบว่าเป้าหมายเริ่มแรกเลยสำหรับองค์กรที่มีบทบาทเพียงแค่ Reactive HR เท่านั้นก็คือ การปรับภาพลักษณ์ของ HR ต่อสายตาของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ทำอย่างไรให้พนักงานเข้าใจว่า HR เป็นหน่วยงานที่พร้อมช่วยเหลือและเป็นเพื่อนคู่คิดกับพนักงานได้ ดังนั้นนัก HR จะต้องหาวิธีการในการสื่อสารบทบาทหรือภาพลักษณ์ใหม่ของตนเองก่อนโดยผ่าน กิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 

HR Clinic  

 

       เป็น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องงาน การปรับตัว การใช้ชีวิตอยู่ในองค์กร ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้พนักงานรับรู้ภาพพจน์ใหม่ของงาน HR 

 

กิจกรรมคุยสบาย ๆ กับงาน HR

 

       เป็นอีกกิจกรรมที่เน้นการพบปะพนักงานกลุ่มย่อย  เพื่อรับรู้ปัญหาหรือชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานว่าเป็นอย่างไรพวกเขามีความคิดและความต้องการอย่างไร พวกเขาวางแผนชีวิตในการทำงานไว้เป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะสร้างแบรนด์ใหม่ในภาพของ Proactive HR แล้ว ยังได้สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง HR กับพนักงาน เพราะสัมพันธภาพที่ดีจะนำไปสู่การให้ความร่วมมือกับงาน HR ต่อไปในอนาคต รวมถึงได้ข้อมูลของพนักงานที่อาจจะมาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การ ดำเนินงานของหน่วยงานต่อไปได้

 

เปิดเวทีชี้แจงความเคลื่อนไหวของงาน HR 

 

       สำหรับ องค์กรใหญ่ การสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่กับพนักงานทุกคนอาจทำได้ยากมาก ดังนั้นการเปิดเวทีงาน HR นั้นจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งความเคลื่อนไหวของงาน HR  ซึ่งอาจจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนหรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละองค์กร จะเห็นได้ว่าการชี้แจงผ่านเวที HR นี้ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทางที่สามารถเปิดโอกาสให้พนักงานซักถาม ประเด็นต่างๆ ที่สงสัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอาจนำไปสู่การต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือกับ หน่วยงาน HR ได้ 

 

วารสารงาน HR 

 

       เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสื่อสารผ่านงานเขียนในวารสารที่ทำขึ้นโดยมากมักจะ ทำขึ้นเป็นรายเดือน ซึ่งนัก HR สามารถใช้ช่องทางวารสารในการสื่อสารงาน HR ต่างๆ โดยเก็บประเด็นที่พนักงานสอบถามกันมาก เปิดเป็นคอลัมน์ถาม-ตอบปัญหางาน HR ประเด็นสำคัญคือ

ผู้เขียนจะต้องใช้ภาษากันเอง ง่าย ๆ สนุก ๆ ไม่ควรเขียนเป็นวิชาการหรืออ้างอิงทฤษฎีหรือกูรูต่างๆ มากนัก เขียนในลักษณะเชิงปฏิบัติ (Practical Writing) หรือเขียนในเชิงของเรื่องเล่าสนุก ๆ แบบว่ามาเล่าสู่กันฟังกับสารพันปัญหางาน HRเยี่ยม บ้านพนักงาน  วิธีการนี้อาจใช้เวลาในการพบปะครอบครัวพนักงาน แต่หากองค์กรใดทำได้ ยิ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน HR กับพนักงานดีขึ้นมาก ทั้งนี้ HR ไม่จำเป็นจะต้องจัดเยี่ยมบ้านพนักงานทุกคนให้ครบภายในปีเดียวกัน HR สามารถจัดตารางออกเยี่ยมบ้านพนักงานเดือนละครั้งหรือสองครั้งเพื่อพูดคุยกับ ครอบครัวของพนักงาน ซึ่งผลที่ได้นั้นนอกจากจะได้สัมพันธภาพที่ดีแล้ว นัก HR จะได้รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมของพนักงานคน ๆ นั้น เพื่อที่ว่าจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประกอบการวางแผนบริหารและพัฒนา บุคลากรในองค์กรต่อไป

 

HR Call Center

 

       องค์กร ควรจัดตั้งทีมงาน HR ให้ทำหน้าที่ Call Center ขององค์กร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในทุกเรื่องของงาน HR ซึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่เป็น Call Center ควรจะรู้ฟังก์ชั่นงาน HR ในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมีทักษะในการสื่อสารข้อความ มีจิตวิญญาณของการให้บริการลูกค้า และที่สำคัญต้องมีใจพร้อมที่จะรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นของพนักงานทุกคน ซึ่งองค์กรควรให้ความสำคัญกับทีมงานนี้โดย

การประกาศเป็นนโยบายว่าองค์กรได้ จัดตั้ง HR Call Center ที่พนักงานทุกคนสามารถใช้บริการได้ มีหมายเลขติดต่อภายในที่ชัดเจน 

 

บอกเล่าเรื่องราวโดยผ่าน ทาง Intranet

 

       เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ HR สามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกได้ ด้วยการประกาศข่าวสารหรือ

ความเคลื่อนไหวของงาน HR รวมทั้งใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับพนักงาน  ด้วยการคิดหากิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ HR จัดขึ้น หรือการสร้าง HR Blog เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ หรือเก็บตกเรื่องราวที่น่ารู้ในแต่ละวันเพื่อแชร์ข้อมูลข่าวสารนั้นให้กับ พนักงานได้รับรู้ร่วมกัน

 

HR Say Hello 

 

       เป็นวิธีการหนึ่งในการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อพูดคุยและสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ และสอบถามถึงความคิดเห็นที่ต้องการให้ HR ปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ  รวมถึงการบอกความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน เช่น ข้อบังคับหรือกฎหมายใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ เป็นต้น เพราะอาจมีพนักงานจำนวนมากไม่รู้ถึง

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้น 

 

       จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายวิธีการที่นัก HR  สามารถปรับตนเองให้กลายเป็นนัก HR เชิงรุกได้ แต่สิ่งที่ต้องระวัง ก็คือ ความพร้อมของทีมงาน เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาที่นอกเหนือจากงานประจำ เป็นงานเพิ่มพิเศษขึ้นมา ซึ่งทำให้นัก HR หลาย ๆ คนรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงานขึ้น ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงาน HR จะต้องให้ความสำคัญและกำหนดให้งานดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานประจำที่นัก HR จะต้องรับผิดชอบ เพราะหากกำหนดไว้ในขอบเขตงานที่ชัดเจน ผู้เขียนมีความเชื่อว่านัก HR สามารถปรับบทบาทของตนเองให้

กลายเป็นนัก HR เชิงรุกได้ในที่สุด

 

 

 

 

Credit : oknation.net

Post By : www.Lionjob.com

 323
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์