เทคนิคการจัดทำแบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน

 

 เทคนิคการจัดทำแบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน

 

 

       การสัมภาษณ์ถือได้ว่าเป็นกระบวนการ ด่านแรกที่สำคัญมากที่สุดในการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งงานที่ต้องการพบว่าการสัมภาษณ์งานเป็นเครื่องมือที่มักจะถูกนำมาใช้มากที่สุดในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของพนักงานซึ่งจะถูกจัดทำขึ้นโดยผู้สัมภาษณ์งาน  ดังนั้นแบบฟอร์มที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานจึงเป็นเสมือนแนวทางในการเก็บ รวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้วิเคราะห์หาผู้สมัครที่เหมาะสมมากที่สุด พบว่าโดยส่วนใหญ่แบบฟอร์มการสัมภาษณ์งานที่จัดทำขึ้นมานั้นเป็นแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเท่านั้น ยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผู้สมัครเคยแสดง พฤติกรรมออกมาในอดีต ตามแนวคิดของ Competency ดังตัวอย่างของแบบฟอร์มต่อไปนี้

 


                                                              แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 

 

บริษัท .....................................

 


 ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อ-นามสกุล 
(ผู้สัมภาษณ์)

 

ตำแหน่งงาน 
(ผู้สัมภาษณ์)

 

ชื่อ-นามสกุล 
(ผู้ถูกสัมภาษณ์)

 

ตำแหน่งงาน 
(ผู้ถูกสัมภาษณ์)

 

 

 

ส่วนที่ 2 :  ปัจจัยที่ใช้วัดผลการสัมภาษณ์ 

ระดับคะแนน 

 


ระดับ  1     หมายถึง   ความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวังอย่างมาก

ระดับ  4      หมายถึง   ความสามารถเกินกว่ามาตรฐานที่คาดหวัง

ระดับ  2   หมายถึง   ความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวัง

ระดับ  5      หมายถึง   ความสามารถเกินกว่ามาตรฐานที่คาดหวังอย่างมาก

ระดับ  3   หมายถึง   ความสามารถตรงตามมาตรฐานที่คาดหวัง

 

 

กรุณาประเมินผลการสัมภาษณ์ตามปัจจัยที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 

 

ปัจจัยประเมิน

5

4

3

2

1

1.  การศึกษา/สาขาวิชาที่จบ

 

 

 

 

 

2.  ประสบการณ์การทำงาน

 

 

 

 

 

3.  ความเป็นผู้นำ

 

 

 

 

 

4.  ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

 

 

 

 

 

5.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

 

 

 

 

 

6.  ความรอบรู้ในงานที่สมัคร

 

 

 

 

 

7.  การนำเสนองาน

 

 

 

 

 

8.  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

9.  บุคลิกภาพ การแต่งกาย รูปร่าง หน้าตา ภาษาที่ใช้

 

 

 

 

 

10. การติดต่อประสานงาน

 

 

 

 

 

11.  ความฉลาด ไหวพริบและเชาวน์ปัญญา

 

 

 

 

 

12. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  : Ms Word / Excel / Powerpoint

 

 

 

 

 

13. การใช้ภาษาอังกฤษ : ฟัง พูด อ่าน เขียน

 

 

 

 

 

คะแนนรวม  =   คะแนนรวมทั้งหมด / 65

 

เกรดที่ได้  =   (คะแนนรวม) * 5

 

เกรด A  : คะแนน 4:51-5:00  ดีมาก

เกรด B  : คะแนน 4:01-4:50  ดี

เกรด C  : คะแนน 3:01-4:00  พอใช้

เกรด D : คะแนน ต่ำกว่า 3:00  ไม่ผ่านเกณฑ์

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร 

............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

                                                                                                       

                                                                                               ลงชื่อ..............................................
                                                                                                           ................/............./...........  

 

 

       ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกำหนดแบบฟอร์มเพื่อประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสัมภาษณ์งานแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) ตามตัวอย่างที่นำเสนอนั้น พบว่ามีจุดอ่อนหรือประเด็นที่ควรจะพิจารณาดังต่อไปนี้

 

  • ปัจจัยที่กำหนดเป็น ข้อคำถามที่ถูกนำมาใช้กับทุก ๆ ตำแหน่งงาน โดยไม่มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินแยกคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง งาน

  • การประเมินอาจเกิดขึ้นจากดุลยพินิจส่วนตัวของผู้สัมภาษณ์งาน เนื่องจากระดับการประเมินกว้างเกินไป ไม่เฉพาะเจาะจง

  • มีการนำคุณสมบัติพื้น ฐานของผู้สมัครมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงาน เช่น การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน บุคลิกภาพ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และการใช้ภาษาอังกฤษ

  • ผู้สัมภาษณ์ไม่มีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานมากนัก เนื่องจากปัจจัยที่ใช้ประเมินมีไม่มากสามารถนำมาใช้ได้เลยในขณะสัมภาษณ์งาน

  • เวลาที่ใช้ในการ สัมภาษณ์งานไม่นานนัก เนื่องจากคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานที่จัดทำขึ้นในแบบฟอร์มที่กำหนดมีไม่ มาก จึงทำให้ผู้สัมภาษณ์ใช้เวลาในการสัมภาษณ์งานไม่นานเท่าที่ควร

    • เนื่องจากแบบฟอร์มการ สัมภาษณ์งานมีปัจจัยที่ไม่เฉพาะเจาะจง มีผลทำให้ผู้สัมภาษณ์งานบางคน ไม่ใส่ใจกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการประเมินผู้สมัครแต่ละคน  เพราะคิดว่าแบบฟอร์มการประเมินนั้นไม่สามารถช่วยในการพิจารณาคัดเลือกหาผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้

 

       ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสรรหา คัดเลือกคนที่ไม่เหมาะสม สาเหตุหนึ่งมาจากการกำหนดปัจจัยประเมินผู้สมัครไม่ชัดเจน แบบฟอร์มประเมินผู้สมัครไม่มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญที่ผู้สมัครเคยแสดง พฤติกรรมนั้นในอดีต แนวโน้มในการสรรหาคัดเลือกพนักงานต่อไปจึงมุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถหรือ Competency ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงานมากขึ้น ซึ่งแบบฟอร์มการประเมินผู้สัมภาษณ์จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อบันทึกเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของผู้สมัครแต่ละราย ทั้งนี้ผู้เขียนจะนำเสนอวิธีการและตัวอย่างของการจัดทำแบบฟอร์มการประเมิน ผู้สมัครตามแนวคิดของ Competency ในบทความฉบับหน้า..... ติดตามอ่านต่อในบทความที่จะนำเสนอตอนถัดไปค่ะ

 

 

 

 

Credit : hrcenter
Post By : www.Lionjob.com
 607
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์