ทำอย่างไรให้ Line Manager เก่งเรื่องการบริหารคน

 


 ทำอย่างไรให้ Line Manager เก่งเรื่องการบริหารคน

 

 

       เป็นที่ยอม รับกันโดยทั่วไปว่า ผู้บริหารในสายงานหลัก (line functions) ขององค์กร คือกลุ่มคนที่มีความสำคัญมากกว่าคนในสายงานสนับสนุน (support functions) เพราะ ผู้บริหารในสายงานหลักเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักขององค์กร ความสำเร็จหรือ

ล้มเหลวขององค์กรมักจะขึ้นอยู่กับคนกลุ่มนี้เป็นหลัก องค์กรจึงให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ตั้งแต่การรับเข้ามาทำงานด้วยค่าจ้างที่ สูง อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารในสายงานหลักได้รับการยกย่องมากเกินไป หรือผู้บริหารในสายงานหลักต้องรับผิดชอบงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรมาก เกินไป หรืออาจจะเป็นเพราะผู้บริหารที่ทำงานในสายงานหลักมีความมั่นใจในตัวเองสูง มากเกินไป จึงทำให้องค์กรต่างๆ ประสบปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานของผู้บริหารในสายงานหลัก ที่มักจะมุ่งเน้นแต่งานหลักของตัวเองไม่ค่อยสนใจเรื่องการบริหารคน

 

       เมื่อองค์กรประสบปัญหาเช่นนี้ ผู้บริหารระดับสูงกับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มักจะนำเสนอหลักสูตรการฝึก อบรมซึ่งเป็นที่นิยมกัน คือ หลักสูตร HR for Non-HR ผลที่เกิดขึ้น ก็คือ ผู้บริหารสายงานหลักไม่อยากรู้ ไม่อยากเรียน หรือเรียนไปแล้ว อบรมไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หลักสูตร HR for Non-HR ก็กลายเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า training for non-value คืออบรมไปแล้วองค์กรไม่ได้อะไรกลับคืนมา ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

ปัจจัย ที่ทำให้การฝึกอบรมผู้บริหาร สายงานหลักในหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้ผล ส่วนใหญ่มาจากหลายสาเหตุ เช่น 


1.ยังไม่อยากรู้ ยังไม่อยากเรียน


       ผู้บริหารในสายงานหลักยังไม่เห็นความสำคัญ ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองจำเป็นต้องรู้ต้องเรียนเรื่องการบริหารเงิน การบริหารคน เช่น มองไม่เห็นว่าสาเหตุที่ปัญหายอดขายตกต่ำนั้นเกิดจากการกำหนดเป้าหมายไม่ ท้าทาย และแผนปฏิบัติการ (action plan) ไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุที่แผนปฏิบัติการไม่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากพนักงานขายไม่เก่ง สาเหตุที่พนักงานขายไม่เก่งนั้นสืบเนื่องมาจากระบบการคัดเลือกพนักงานขายไม่ มีประสิทธิภาพ ฯลฯ เมื่อผู้บริหารสายงานขายมองไม่เห็นสาเหตุของปัญหาด้านการขายที่เกิดจากการ บริหารคน ทำให้เวลาจัดอบรมมักจะได้แต่ตัวและชื่อของผู้บริหารสายงานหลักเข้าอบรมเท่า นั้น แต่ใจไม่ได้เข้ามาอบรมด้วย 


2.อยากรู้อยากเรียนเฉพาะบางเรื่อง


       ผู้บริหารสายงานหลักบางคนมีปัญหา แค่เรื่องเดียว เช่น การคัดเลือกพนักงานใหม่ ผู้บริหารบางคนมีปัญหาแค่เรื่องการมอบหมายและติดตามงานลูกน้องที่ดื้อแพ่ง แต่หลักสูตรที่องค์กรจัดให้ "ครบเครื่องเรื่องการบริหารคน" อบรมกันอยู่ สองสามวัน ทำให้ผู้บริหารที่เข้าอบรมหลายคนรู้สึกว่าเสียเวลาทำงาน 


3.เน้น เนื้อหามากกว่าการเปลี่ยนความเชื่อและความคิด


       เมื่อจัดอบรมหลักสูตร HR for Non-HR ผู้จัดก็มักจะคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นหลัก แต่ลืมไปว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่มีบุคลิกลักษณะหรือสไตล์ที่หลากหลาย ผู้บริหารที่ทำงานในสายงานวิศวกรรมก็เป็นพวกชอบเหตุและผล ทุก คำถามต้องตอบได้ด้วยหลักการ ผู้บริหารในสายงานการตลาดเป็นพวกที่ชอบคิด แตกต่าง ชอบอะไรที่แปลกใหม่ พูดแล้วโดนใจ ฯลฯ เมื่อจัดอบรมจริงๆ ผลที่ออกมาจึงไม่ประสบความสำเร็จ 

 

       ถ้าองค์กรใดยังประสบปัญหาเรื่อง ไม่สามารถพัฒนา line manager ให้เข้าใจเรื่องการบริหารคนได้ รับรองได้ว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ สายงานนั้นๆ อย่างแน่นอน ดังนั้น เพื่อให้องค์กรต่างๆ มีทางเลือกและทางออกสำหรับปัญหานี้ จึงขอเสนอแนะกลยุทธ์ ข้อคิด และแนวทางการพัฒนา line manager ด้านการบริหารบุคลากรในประเด็นดังต่อไปนี้

 

1.สร้างความอยากจากปัญหาเรื่องการบริหารงาน

 

       ความอยากสำหรับผู้บริหารในสาย งานหลักนั้น เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ อยากเรียนรู้เรื่องการบริหารคน เพราะคนในทีมงานยังมีปัญหา หรืออยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในทีมงานให้สามารถทำงานรองรับกับเป้าหมายที่ ท้าทายเพิ่มขึ้นทุกปี 

       ขั้นแรกจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่า ผู้บริหารในสายงานหลักมีความอยากเรื่องอะไร วิธีการก็ไม่ยาก อาจจะมีการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม เมื่อทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสายงานของเขายังมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน อะไรบ้าง ก็วิเคราะห์ว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร เช่น ยอดผลิตตก เพราะวัตถุดิบไม่มีคุณภาพ พนักงานลาออกบ่อย เครื่องจักรเก่าเสียบ่อย หัวหน้างาน ไม่เก่ง ฯลฯ ก็จะรู้ว่า ผู้บริหารท่านนั้นอยากพัฒนาบุคลากร ด้านใด

 

       ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่มักจะซ่อนอยู่ในทุกปัญหาคือ "ปัญหาที่เกิดจากคน" อาจจะเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน การฝึกอบรม การดูแลรักษาคนเก่ง การสร้างแรงจูงใจคน ซึ่งเมื่อถึง จุดนี้ก็ค่อยประเมินดูว่าผู้บริหารในสายงานหลักแต่ละคนสนใจหรือให้ความสำคัญ กับคนในมุมมองใด หรือเรื่องใดแล้ว นำเอาเรื่องที่เป็นสาเหตุของปัญหาในการบริหารงานของหน่วยงานหลักมาจัดอบรม รับรองว่าผู้บริหารในสายงานหลักคงไม่ปฏิเสธที่จะเข้าอบรมอย่างแน่นอน

 

2.ออก แบบหลักสูตร โดยใช้ปัญหาการบริหารงานเป็นตัวนำในการเรียนรู้

 

       ถ้าเรา คุยกับคนที่สนใจเรื่องดารา ไม่สนในเรื่องกีฬา แต่เราอยากจะคุยกับเขาเรื่องกีฬา การพูดคุยไม่ควรเริ่มจากเรื่องกีฬา แต่ควรจะเริ่มจากเรื่องดาราหรือเรื่องหนังเรื่องละคร หลังจากนั้นอาจจะต้องคุยเรื่องดาราเตะฟุตบอลก่อน แล้วค่อยๆ ดึงไปสู่เรื่องกีฬาที่เราอยากจะคุยให้เขาฟัง เพราะถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาสนใจเรื่องดารา แต่เราเริ่มต้นด้วยการคุยเรื่องกีฬากอล์ฟหรือฟุตบอล รับรองได้ว่าเขาจะลุกหนีจากเราไปภายในไม่กี่นาที เพราะทนฟังไม่ได้หรือไม่อยากฟัง เช่นเดียวกันกับการจัดอบรมหลักสูตร HR for Non-HR ถ้าวิทยากรเริ่มจากการพูดว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีอะไรบ้าง เช่น การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม ฯลฯ และลงลึกไปยังเนื้อหาในแต่ละเรื่อง รับรองได้ว่าบรรยายไปไม่ถึงสองชั่วโมงความสนใจของผู้บริหารในสายงานหลัก เริ่มลดลงๆ จนบางคนอาจจะหมดความสนใจตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆ ก็ได้

       ดังนั้น ถ้าจะจัดอบรมให้ได้ผล ผู้จัดอบรมและวิทยากรต้องออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมโดยยึดเอาปัญหาเรื่องการ บริหารงานของสายงานหลักมาเป็นตัวตั้ง แล้วให้ ผู้บริหารสายงานหลักร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ หลังจากนั้นวิทยากรก็ค่อยนำเสนอว่าการป้องกันแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องนั้นจะ ต้องทำอย่างไร โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บางปัญหาอาจจะต้องแก้ไขตั้งแต่การคัดเลือกคน บางปัญหาต้องแก้ทั้งการคัดเลือกคนและการฝึกอบรม ฯลฯ

 

 

 

 

Credit : peoplevalue

Post By : www.Lionjob.com

 223
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์