คลังคำถามสำหรับสัมภาษณ์งาน

 

คลังคำถามสำหรับสัมภาษณ์งาน 

 

 

       ผู้สัมภาษณ์มืออาชีพจะ ต้องเตรียมคำถโามไว้ล่วงหน้า นอกเหนือจากการจัดให้มีแบบช่วยสัมภาษณ์ที่ได้มาตรฐานแล้ว  ยังจะต้องมีคำถามอื่นสำรองไว้ด้วย สำหรับคำถามที่ควรเน้นควรจะเป็นคำถามที่เหมาะแก่ยุคสมัยด้วย คือคำถามที่ช่วยค้นหาพฤติกรรมของผู้สมัคร (Behavioral Based Interview Questions) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถ (Competency) และนักสัมภาษณ์สมัยใหม่ควรให้ความสำคัญมากกว่าเดิม เพราะการมีความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้านจะช่วยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า และเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับ สนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ

 

       ขอยกตัวอย่างความสามารถในเชิงพฤติกรรมและคำถามที่ใช้ถาม เพื่อค้นหาว่าผู้สมัครมีความสามารถมากน้อยเพียงใด อนึ่ง ตัวอย่างคำถามต่อไปนี้จะเน้นการให้ผู้สมัครเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มิใช่เรื่องสมมุติหรือเรื่องจริงอิงนิยายอย่างที่ใช้เปรียบเปรยกัน

 

ความสามารถในการโน้มน้าวชักจูง

 

       ช่วยยกตัวอย่างกรณีที่คุณสามารถโน้มน้าวชักจูงให้ผู้อื่น ที่คุณไม่มีอำนาจในการให้คุณ ให้โทษ หรือผู้ที่ไม่ใช่ลูกน้องของคุณ หรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณมากทำตามความคิดของคุณด้วยความเต็มใจได้สำเร็จ ขณะที่ผู้อื่นพยายามแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เช่นกรณีที่คุณสามารถเปลี่ยนใจผู้บริหารที่เงินเดือนสูงกว่าคุณได้  เป็นต้น

 

ความสามารถในการอดกลั้นอดทน

 

       ช่วยยกตัวอย่างกรณีที่คุณต้องเผชิญกับแรงเสียดสีที่หนัก ๆ และคุณสามารถอดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เกิดการโต้เถียง หรือต้องทะเลาะกันแบบหน้าดำหน้าแดง และคุณทำงานชิ้นนั้นสำเร็จได้ในที่สุด

 

ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจ

 

       การใช้ดุลยพินิจที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญ บางคนใช้ดุลยพินิจที่ไม่ดี (Poor Judgement) ช่วยยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคุณได้ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการแก้ปัญหาและ ระบุผลเสียหายที่ควรจะเกิดขึ้นถ้าคุณใช้ดุลยพินิจที่ไม่ดี 

 

แรงจูงใจหรือความต้องการที่จะให้ได้ผลงานที่ สูงกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆ

 

       ช่วยยก ตัวอย่างกรณีที่คุณตั้งเป้าหมายไว้สูงและเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆ และคุณก็ทำเป้าหมายนั้นได้
ความทุ่มเทในการทำงานช่วยยกตัวอย่างกรณีที่แสดงให้เห็นว่าคุณทุ่มเทในการทำงาน มากกว่าปรกติธรรมดาหรือเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับบุคคลอื่น ๆ

 

ความสามารถในการวางแผนและจัดการ

 

       ช่วยยกตัวอย่างกรณีที่คุณต้องเผชิญกับงานที่ประดังเข้ามา หลาย ๆ อย่างและหลายๆ ด้านในเวลาเดียวกัน และคุณสามารถจัดลำดับความเร่งด่วนได้ว่าอะไรควรทำก่อนทำหลัง

 

ความสามารถในการตัดสินใจ

 

       ช่วยยกตัวอย่างกรณีที่คุณเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีที่ลูกน้อง ของคุณมีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์และคุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งท่ามกลางความ ขัดแย้งที่รุนแรง

 

ความสามารถในการวิเคราะห์

 

       ช่วยยกตัวอย่างกรณีที่คุณต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 

ความสามารถในการครองใจผู้อื่น

 

       เราอยากจะได้คนที่สามารถครองใจลูกน้องได้และทำงานได้ สำเร็จในขณะเดียวกัน ช่วยยกตัวอย่างที่ยืนยันว่าคุณมีความสามารถดังกล่าว ลูกน้องรักคุณเพราะอะไรหรือคุณได้ทำอะไรลูกน้องจึงรักความสามารถในการเผชิญปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ที่ต่างกันช่วยยกตัวอย่างกรณีที่ คุณต้องเผชิญกับปัญหาบุคลิกภาพของบุคคลที่คุณติดต่อด้วย ผมหมายถึงกรณีที่คนคนนั้นมีบุคลิกภาพที่แปลกและแตกต่างไปจากคนทั่วไปมากแต่ คุณก็สามารถจัดการได้

 

ภาวะผู้นำ

 

       ช่วยยกตัวอย่างกรณีที่คุณต้องลงโทษหรือเลิกจ้างลูกน้องคุณ และการลงโทษหรือเลิกจ้างดังกล่าวถูกมองว่าถูกต้องและเป็นธรรมในสายตาของคน อื่นๆ และคุณก็ไม่ได้ถูกมองในแง่ร้ายเพราะเหตุนั้น

 

ความคิดริเริ่ม

 

       สมัยนี้เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมเพื่อการ แข่ง ช่วยยกตัวอย่างกรณีที่คุณคิดอะไรได้ที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งสามารถสร้างความ พึงพอใจให้แก่ลูกค้าภายใน (ผู้ที่คุณติดต่อด้วย) หรือลูกค้าภายนอก (ลูกค้าตัวจริง) ของคุณ ผมหมายถึงอะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

 

ความสามารถในเชิงการขาย

 

       ความสามารถในเชิงการขาย (Selling Skill) จำเป็นต้องใช้กันเกือบทุกๆ งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่คุณสมัคร  ช่วยยกตัวอย่างกรณีที่คุณใช้ความสามารถดังกล่าวและมีผลทำให้คุณทำงานชิ้น นั้นได้สำเร็จ

 

การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น

 

       หลายๆ คนไม่มีความอ่อนไหวที่จะรับรู้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่ อันตรายมากในแง่ของการปฏิ-สัมพันธ์หรือการติดต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล ช่วยยกตัวอย่างที่ยืนยันให้เห็นว่าคุณมีความสามารถเช่นว่านี้

 

การคิดเชิงกลยุทธ์

 

       ช่วยยกตัวอย่างกรณีที่คุณใช้ความสามารถนี้ และทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จทั้ง ๆ ที่น่าจะมีอุปสรรค

 

ความสามารถในการสื่อสาร

 

       การขาดการสื่อสารเป็นเรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ช่วยยกตัวอย่างความสามารถของคุณในเรื่องการสื่อสารโดยเล่าให้ผมฟังว่า อะไรเกิดขึ้น คุณสื่อสารอะไร กับใคร ด้วยวิธีใด ผลออกมาอย่างไร และอะไรคือเบื้องหลังของความสำเร็จ

 

       ยังมีความสามารถในเชิงพฤติกรรม ที่ต้องการอีกหลายอย่าง ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ควรมีอยู่ในมือซึ่งอาจจะในรูป ของแบบช่วยสัมภาษณ์ (Interview Guide) หรือมีอยู่ในใจและพร้อมที่จะนำออกมาใช้

 

       การจัดเตรียมคำถามไม่ใช่ของยาก  ให้เริ่มจากการแจกแจงความสามารถต่าง ๆ ที่ต้องการเสียก่อนต่อจากนั้นก็จัดทำคำถามโดยการให้ผู้สมัครยกตัวอย่าง เหตุการณ์จริง  และให้ผู้สมัครเล่าว่าได้จัดการ ดำเนินการ แก้ไข หรือหาทางออกอย่างไรเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้จะบ่งบอกถึงวิธีคิด และ/หรือกระบวนการคิดและความรู้ความสามารถของผู้สมัครซึ่งเป็นเรื่องที่ สำคัญมาก

 

 ยิ่งมีคำถามมากเท่าใด คุณก็จะเป็นผู้สัมภาษณ์มืออาชีพมากขึ้นเท่านั้น.....

 

 

 

 

Credit : old.jobbkk

Post By : www.Lionjob.com

 317
ผู้เข้าชม

โปรโมชั่น

ลูกค้า สมัครสมาชิกวันนี้ ได้สิทธิ์ลงประกาศตำแหน่งงาน ฟรี 1 เดือน
1634 ผู้เข้าชม
ผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานผ่าน Lionjob.com จะได้รับสิทธิพิเศษห้องพักวิมานน้ำ รีสอร์ทตาม Package ที่เลือก
1324 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์