กลยุทธ์การจูงใจพนักงาน

กลยุทธ์การจูงใจพนักงาน

 

 

 

กลยุทธ์การจูงใจพนักงาน : การให้รางวัลตอบแทนและการปรับปรุงลักษณะการทำงาน

 

       มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการความสนใจและทัศนคติที่ไม่หยุดนิ่ง การจูงใจพนักงานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับลักษณะของพนักงาน อยู่เสมอ

 

กลยุทธ์การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน

 

       รูปแบบการให้รางวัลตอบแทนจะมีผลต่อแรงจูงใจและขวัญ กำลังใจของบุคคลหรือไม่ก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบมิ ฉะนั้นแล้วการให้รางวัลตอบแทนก็อาจจะไร้ประโยชน์ ดังนั้นประการแรกสุดที่จะคำนึงถึงก็คือ คุณลักษณะของรางวัลตอบแทนที่จะมอบให้แก่ผู้ทำงานเพื่อให้เกิดผลและมีคุณค่า ตามต้องการ

 

คุณลักษณะ ของรางวัลตอบแทน

 

       รางวัล และผลตอบแทนที่ดี และมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน ควรจะมีลักษณะดังนี้

 

       1. มีคุณค่าสำหรับผู้ได้รับ จะต้องเป็นสิ่งที่พนักงานต้องการจะได้รับอย่างมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรจะต้องทราบความต้องการของพนักงานเสียก่อน เพื่อให้การเสนอรางวัลตอบแทนเกิดผลดีที่สุด 

       2. มีความเป็นธรรม สิ่งที่เขาได้รับมีความคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาได้ลงทุนลงแรงกระทำให้แก่องค์กร หากพนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับไม่

เป็นธรรมแก่ตัวเขา ก็อาจจะส่งผลให้เขาเกิดท้อถอยหมดกำลังใจ 

       3. มีความเป็นไปได้ ความสามารถที่จะไขว่าคว้าเอื้อมหยิบได้ ต้องไม่ตั้งเป้าหมายในการทำงานที่เป็นไปไม่ได้ในสายตาพนักงาน 

       4. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และความต้องการของพนักงานได้ สอดคล้องกับความต้องการและมีคุณค่ามากที่สุดในสายตาของพนักงาน 

 

ชนิดของรางวัลตอบแทน

 

       1.รางวัลตอบแทนในรูปเงิน

        

      - ค่าตอบแทน เงินซึ่งองค์การมอบให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานโดยตรง

      - ผลประโยชน์และบริการต่างๆ  อาจจะมิได้จ่ายให้พนักงานในรูปแบบตัวเงิน แต่ก็สามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ 

      - การเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่ง

 

       2. รางวัลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อพนักงาน บ่งบอกถึงชื่อเสียงเกียรติยศ สถานะทางสังคมของพนักงาน

มีลักษณะ ดังนี้

       

       - รางวัลซึ่งส่งเสริมสถานภาพทางสังคม

       - รางวัลซึ่งส่งเสริมคุณค่าของบุคคล การยกย่องชมเชย รางวัลดีเด่น

       - รางวัลซึ่งส่งเสริมศักยภาพของบุคคล เช่น การส่งไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมดูงาน

 

 

 

 

Credit : one-stophr.com 

Post By : www.Lionjob.com

 555
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์