มัดใจคนตรงนิสัยสื่อสารโดนเป้าหมาย

มัดใจคนตรงนิสัยสื่อสารโดนเป้าหมาย

 

มัดใจคนตรงนิสัยสื่อสารโดนเป้าหมาย

 

 

เอพีเอ็ม ชูเครื่องมือวิเคราะห์คนใน-นอกให้ตอบโจทย์

ล้วงลึก 4 นิสัยหลักพนักงานสื่อสารให้ถึงแก่น

ชี้แต่ละคนมีนิสัยแฝงขึ้นอยู่กับสถานการณ์

แนะ HR เปิดใจยอมรับความต่างผสมกลมกลืน

 

       แวดวงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างมากคือ"การจัดการคนบนความแตกต่าง" ซึ่งหาก HR มีความเข้าใจและเปิดรับความแตกต่างย่อมเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว

 

       เช่นเดียวกับ "อัจฉรา เอื้อวงศ์กุล" ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอพีเอ็มแอ็ส เซสเม้นท์ เซ็นเตอร์ ในเครือเอพีเอ็มกรุ๊ป ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคคล มองว่าการศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญที่ HR รุ่นใหม่ต้องตีโจทย์เหล่านี้ให้แตกเสียก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดคนไปสู่ เป้าหมายขององค์กร จึงเกิดเครื่องมือ Extended DISCที่ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละบุคคล

 

ส่องคนหลากสไตล์ 

 

       อัจฉรา เล่าถึงปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ ลักษณะนิสัยของคนภายในองค์กรที่เป็นตัวแปลสำคัญของการสื่อสารข้อมูลเพื่อ พัฒนาทักษะทางความรู้หรือการเปลี่ยนทัศนคติตามเป้าหมายขององค์กร

 

       จึงเกิดเครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่ชื่อ Extended DISC ซึ่งได้พัฒนามาจาก ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมเป็นคนแรกๆ โดยได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

 

       หนึ่ง D - Style (Dominance)มีอุปนิสัยกล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น ทำงานรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม่ประนีประนอม กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังผู้อื่น ตรงไปตรงมา มีข้อเรียกร้องสูง ดื้อดึง มีความมั่นใจในตนเองสูง

 

       ดังนั้นการสื่อสาร HR ต้องเน้นอารมณ์และความรู้สึกในการปรับความเข้าใจซึ่งอาจแสดงออกด้วยท่าทาง การพูด การกระทำ เพราะคนกลุ่มนี้ปกติให้ความสำคัญกับงานและผลลัพธ์มากกว่าเรื่องอารมณ์ความ รู้สึก ตลอดจนควรพูดให้น้อยลงระมัดระวังที่จะไม่เป็นผู้นำในการสนทนาพร้อมเปิดโอกาส ให้พูดคุยกันแบบสั้นๆ เมื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

 

       สอง I – Style (Influence)เป็นคนช่างพูด ชอบเข้าสังคม ดูเป็นมิตร เปิดเผย จูงใจคนเก่ง ชอบขายไอเดีย ร่าเริง มีอารมณ์อ่อนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยรักษากฎ และไม่ชอบความน่าเบื่อและเข้มงวด

 

       ซึ่งหากต้องการสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้สำเร็จต้อง พูดน้อยลงฟังให้มากขึ้นเน้นรายละเอียดของข้อเท็จจริงและพูดแบบตรงไปตรงมา พยายามคุยให้อยู่ในประเด็น โดยการนำเสนอให้ช้าลงและเว้นระยะห่างความเป็นส่วนตัวระหว่างกันพอประมาณ เพราะบุคลิกคนเหล่านี้ไม่ชอบการใช้อารมณ์ในการสื่อสารมากนักแต่จะต้องเน้น เหตุผลและหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจ

 

       สาม S – Style (Stediness) ลักษณะ นิสัยใจเย็น สงบ เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด แต่จะพูดเมื่อถูกถามและมักแสดงความเห็นด้วยกับผู้อื่นตลอดเวลา และต้องการคำแนะนำจากผู้อื่นซึ่งกระบวนความคิดของคนเหล่านี้ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง

 

       กลุ่มคนเหล่านี้ละเอียดอ่อนอย่างมากซึ่ง HR ต้องมีการสื่อสารให้มีชีวิตชีวาอาจจัดกิจกรรมเพื่อสื่อความหมายเช่น การเล่นเกมที่จะช่วยลดความตึงเครียดให้บุคคลากรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ขณะเดียวกันต้องสื่อสารให้รวดเร็วโดยเน้นรายละเอียดให้น้อยลง

 

       สี่ C- Style (Compliance) ชอบ ความสมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียดของการทำงาน มีเหตุผลและหลักการ เน้นความชัดเจนถูกต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงในเชิงลึก ละเอียดถี่ถ้วน เจ้าระเบียบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และไม่ชอบความท้าทายใหม่ซึ่งทำให้การทำงานแต่ ละครั้งต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา

 

       การสื่อสารของกลุ่ม C – Styleจะคล้ายกับกลุ่ม S – Style (Stediness)ที่ต้องแสดงออกและพูดรายละเอียดข้อเท็จจริงและตัวเลขให้น้อยลง เน้นการพูดให้จูงใจมากขึ้น ไม่ควรแสดงความเย็นชา กิริยาที่ไม่สุภาพและห่างเหินจนเกินไป

 

       อัจฉรา ย้ำถึงอุปนิสัยของคนแต่ละสไตล์อาจไม่ได้มีเพียงสไตล์เดียว100% ในการทำงานแต่จะมีสไตล์ต่างๆผสมกันขึ้นอยู่กับว่าอุปนิสัยใดจะมีความโดดเด่น มากกว่ากันเช่น คนที่เป็นคนช่างพูดอาจมีลักษณะความใจเย็นแฝงอยู่ข้างในซึ่งพฤติกรรมที่แฝง อยู่จะแสดงออกก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้พฤติกรรมแสดงออกมา

 

       "การประเมิน Extended DISC ไม่ได้แบ่งว่าสไตล์ไหนเป็นคนดีหรือไม่ดี แต่จะอธิบายการตอบสนองตามธรรมชาติของบุคคลในสถานการณ์ที่ต่างกัน"

 

       ซึ่งการประเมินโดยใช้แนวคิด Extended DISC เบื้อง ต้น HR อาจวิเคราะห์พฤติกรรมของคนทำงานได้จากการสังเกตที่จะช่วยให้เรียนรู้ความแตก ต่างของแต่ละบุคคลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันจะช่วยลดความขัดแย้งของพนักงานในองค์กรได้หากมีความเข้าใจความ แตกต่าง

 

       "สิ่งสำคัญผู้สื่อสารและผู้รับสารต้องเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของบุคคล และต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับจุดอ่อนของเราและยอมปรับพฤติกรรมของตัวเองเพื่อ ให้การทำงานหรือการสื่อสารกับผู้อื่นราบรื่นยิ่งขึ้น" อัจฉรา กล่าวทิ้งท้าย

 

       ดังนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจุดอ่อนของการพัฒนาคนให้ตรงกับเป้าหมายของ องค์กรอยู่ที่จิตใจของผู้ทำงาน แต่เมื่อใดทุกฝ่ายเข้าใจความแตกต่างเป้าหมายที่วาดฝันไว้ก็อยู่แค่เอื้อม


***************

 

แบบทดสอบ : คุณเป็นคนสไตล์ไหน

 

       แบบทดสอบมี 4 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยตัวเลือกซึ่งแจกแจงบุคลิกลักษณะตามแนวทางการประเมินของ Extended DISCซึ่งแบ่งบุคคลออกเป็น 4 กลุ่มย่อยคือ D,I,S,C (1.Dominance 2.Influence 3. Stediness 4.Compliance)เลือกตัวเลือกที่คิดว่าบ่งบอกความเป็นคุณมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวในแต่ละข้อ

 

ข้อ 1.

ก. ชอบสังคม รักเพื่อนพ้อง

ข. รับฟัง เก็บตัว

ค. แม่นยำ ถูกต้อง

ง. กล้าตัดสินใจ ไม่รวนเร

 

ข้อ 2.

ก. มีความมั่นใจ กล้า

ข. จูงใจเก่ง จุดประกายให้ผู้อื่น

ค. เน้นการทำงานเป็นทีม เข้ากับกลุ่มได้

ง. ช่างซักช่างถาม ช่างสังเกต

 

ข้อ 3.

ก. มีวินัย ควบคุมตัวเองได้

ข. มีสติ ขี้อาย

ค. ปรับตัวเก่ง ปรับตัวได้ง่าย

ง. ต้องการชนะ ชอบแข่งขัน

 

ข้อ 4.

ก. มีระเบียบ ถี่ถ้วน

ข. กล้าเสี่ยง มีความมั่นใจ

ค. เรียกใช้ง่าย เสียสละเพื่อส่วนรวม

ง. ช่างจินตนาการ มองโลกในแง่ดี

 

เฉลย

 

       ลองเช็คดูว่าคำตอบของคุณมีสไตล์ไหนมากที่สุด (D I S C)หากคำตอบมีมากกว่าหนึ่งสไตล์แสดงว่าคุณมีแนวโน้มเป็นสไตล์ผสม และสไตล์ที่มีคะแนนมากกว่าถือเป็นสไตล์นำ แต่สไตล์ที่คะแนนรองลงมาเป็นสไตล์เสริม

 

ข้อ 1 ก. I ข.S ค.C ง.D

ข้อ 2 ก. D ข.I ค.S ง.C

ข้อ 3 ก. C ข.S ค.I ง.D

ข้อ 4 ก. C ข.D ค.S ง.I

 

 

 

 

Credit : www.manager.co.th

Post By : www.Lionjob.com

 1110
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์