ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

 

ประเด็นสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

 

 

       การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน เป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน ผู้ที่จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจึงต้องมีความรู้ในเบื้องต้นก่อนว่า บุคคลที่จะทำงานในตำแหน่งงานที่กำหนดนั้น จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอะไรบ้าง และจะต้องมีคุณสมบัติอะไรอีก นอกจากนี้จะต้องมีคุณลักษณะความรู้ ความสามารถ อะไรต่อมา

 

       โดยทั่วไป การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานมักจะกำหนดคุณวุฒิทางการศึกษาก่อน เช่น สำเร็จการศึกษาระดับใด หรือสำเร็จการศึกษา

ใน

ด้านใด หลังจากนั้นจึงจะกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเพิ่มเติม และจึงประกาศรับสมัครเพื่อทำการคัดเลือกต่อไป

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จึงประกอบด้วย

 

       1. การพิจาณาใบสมัครและหลักฐานอื่นๆ เช่น คำแนะนำของบุคคลที่อ้างอิง ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา งานอดิเรก ผลการเรียน

ชื่อสถาบันที่ศึกษา

       2. การหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบ การประเมนผลงานภาคปฏิบัติ การสัมภาษณ์ การทดลองปฏิบัติงาน

หรือเครื่องมืออื่น เช่น ผลการทดสอบสภาพร่างกาย จิตใจ เป็นต้น

 

เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ที่สำคัญได้แก่

 

       1. แบบทดสอบความรู้ (Test)

       2. แบบสังเกตพฤติกรรม( Observation Form)

       3. แบบสอบถาม (Questionnaire)

       4. แบบสัมภาษณ์ ( Interview Schedule)

       5. แบบวัดทางจิตวิทยา ( Psychological Test)

       6. ใบสมัคร (Application Form)

       7. ใบรับรองแพทย์

       8. ใบปริญญา ประกาศนียบัตร

       9. จดหมายรับรอง (Recommendation)

 

 

 

 

Credit : http://hrm.siamhrm.com

Post By : www.Lionjob.com

 1537
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์