การฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับองค์กร

การฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับองค์กร

 

 

     การฝึกอบรมพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานและการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้ เพื่อเป็นโอกาสให้พนักงานที่ต้องการจะเติบโตในองค์กร ได้พัฒนางานและเสริมสร้างทักษะ ซึ่งความเป็นจริง โอกาสสำหรับพนักงานที่จะยังคงเติบโตใบบริษัท ได้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงาน

 

     องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการรักษาและจูงใจให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงขององค์กรโดยมุ่งเน้นไป ที่สองประเด็นหลัก ประเด็นแรก คือการเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และประเด็นที่สองคือการพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

     ในการให้โอกาสในการฝึกอบรมพนักงานขององค์กร เพื่อให้นำความรู้และทักษะมาพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่งองค์เองยังได้รับประโยชน์ทั้งทางธุรกิจและตัวขององค์กรเอง

 

ตัวเลือกในการฝึกอบรมพนักงาน : เนื้อหางานและความรับผิดชอบ

     คุณสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญการฝึกอบรมและการพัฒนาผ่านความรับผิดชอบในงานที่ทำปัจจุบันของพนักงาน

 • ขยายงานใหม่ รวมถึงความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น
 • การมอบหมายความรับผิดชอบที่พนักงานไม่ได้ชอบหรือที่ทำประจำ
 • ให้อำนาจพนักงานมากขึ้น ในการจัดการตัวเองและการตัดสินใจ
 • เชิญพนักงานเพื่อเข้าร่วมในการมีบทบาทมากขึ้นในแผนกหรือการตัดสินใจของทั้งบริษัทและการวางแผนงานต่างๆ
 • ให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นในการประชุมที่สำคัญ
 • ให้ความสำคัญกับพนักงาน ในรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมของบริษัท
 • ให้โอกาสพนักงานมากขึ้นในการกำหนดเป้าหมายความคาดหวังและการวัดผล
 • ให้โอกาสพนักงานที่มีศักยภาพ ให้ขึ้นเป็นหัวหน้า
 • เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสพูดคุย หรือร่วมงานกับผู้บริหารมากขึ้น
 • ให้โอกาสสำหรับพนักงานที่จะอบรมในบทบาท และความรับผิดชอบอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ทำอยู่

 

ตัวเลือกการฝึกอบรมพนักงาน : การฝึกอบรมภายนอก

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะและความคิดใหม่ๆ การเข้าร่วมการฝึกอบรมพนักงาน ในการเข้าร่วมของมหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความสามารถของพนักงาน ในขณะที่การขยายประสบการณ์ของพนักงานกับคนที่หลากหลายและความคิดที่แตกต่างกัน

 • เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาภายนอก
 • ดำเนินการทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ก่อนในระหว่างและหลังจากการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับความรู้จากการอบรม
 • สนับสนุนและออกค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • อธิบายให้องค์กรภายนอกด้วยความเข้าใจ ว่าพนักงานที่จะเข้าร่วมอบรมจะต้องไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน
 • ให้เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้พนักงานสามารถใช้เวลาในการเข้าร่วมของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหรือภาคการศึกษาอื่นๆ
     อย่างเป็นทางการ
 • ให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมการเรียนและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของพนักงาน

 

การฝึกอบรมและเคล็ดลับในการพัฒนา

 • เก็บรักษาความลับของพนักงานในการอบรม
 • อนุญาตให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา เสนอความคิดเห็นในการอบรมได้ ว่าจะดำเนินไปทิศทางไหน ไม่เฉพาะแต่ในทิศทางของ
     องค์กรเท่านั้น
 • การอบรม ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับงานที่ทำ หรือเฉพาะประโยชน์ขององค์กรเท่านั้น ควรคำนึงถึงความต้องการของพนักงานและ
     องค์กรควบคู่กันไป เพราะจะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการเข้าอบรม

 

     การพัฒนาพนักงานให้อยู่กับองค์กรตลอดไป เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับองค์กรไม่ว่านานแค่ไหนที่พนักงานเลือกที่จะทำงานให้กับองค์กร ใช้ตัวเลือกการอบรมเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มแรงจูงใจของพนักงานและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้ได้

 

 

 

 

Credit : About.com

Post By : เจษฎาภรณ์ ไพรวัลย์

 459
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์